Днепропетровский Клуб Велосипедистов
14 Июля 2024, 13:40:18 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Войти
 
   Начало   САЙТ ДВК Помощь Поиск Календарь Войти Регистрация  
Страниц: [1]   Вниз
  Печать  
Автор Тема: ГО "ДнепроВелоКлуб"  (Прочитано 19724 раз)
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
ДДП
Руководитель ДВК
Ветеран
****

Карма: 185
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 2960


Днепро


WWW
« : 27 Января 2010, 01:28:28 »

Предлагается проект Статута

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Спортивний клуб "ДнепроВелоКлуб", іменований у подальшому "Клуб", є місцевою громадською органиізаціею Клубом, яка створюється на основі вільного волевиявлення громадян, які об'єднуються на основі спільності інтересів і займаються громадською діяльністю у відповідності з законодавством України і цим Статутом.
1.2. Назва Клубу: Спортивний клуб " ДнепроВелоКлуб " Скорочено «ДВК». Латиною «DneproVeloKlub», скорочено «DVK»
1.3. Місцезнаходження Клубу: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. .
1.4. Діяльність Клубу поширюється на територію Дніпропетровської області. Украины
1.5. Клуб створюється і діє на основі добровільності і рівноправності своїх членів, самоврядування, законності і гласності. Клуб вільний у виборі напрямів своєї діяльності для досягнення статутних завдань.
Клуб не передбачає одержання прибутків від своєї діяльності.
1.6. Клуб набуває права юридичної особи з моменту його державної реєстрації, має самостійний баланс, поточний і інші рахунки в установах банків, печатку, емблему, штампи, бланки зі своїм найменуванням, символіку, яка реєструється у встановленому порядку, інші реквізити.
1.7. Діяльність Клубу регламентується Конституцією України, Законом України "Про об'єднання громадян", цим Статутом та іншими нормативно-правовими актами.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КЛУБУ

2.1. Метою діяльності Клубу є задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, національно-культурних, спортивних та інших загальних інтересів своїх членів, створення умов для подальшого розвитку туризму, підвищення рівня здоров'я, фізичного та духовного розвитку населення в Дніпропетровській області.
2.2. Завданнями Клубу є:
- підтримка та популяризація розвитку туризму в регіоні, методична, організаційна, інформаційна допомога членам Клубу, спортсменам, тренерам, ветеранам туризму;
- створення й зміцнення матеріально-технічної бази своїх туристичних центрів, баз та споруд;
- організація і проведення фестивалів, конкурсів, спортивних змагань, навчально-тренувальних зборів, виставок, семінарів, програм, інших заходів, тематика яких пов'язана з туристичною діяльністю;
- надання матеріальної, інформаційної, організаційної та іншої допомоги членам Клубу;
- забезпечення широкого розвитку фізкультурно-оздоровчої роботи, туризму, надання оздоровчих послуг населенню;
- забезпечення розвитку Клубу як у плані збільшення членів Клубу, так і в плані розширення форм та напрямів масово-туристичної діяльності Клубу;
- пошук джерел і залучення фінансових ресурсів для реалізації заходів з підготовки та участі туристів у змаганнях різних масштабів;
- розвиток інфраструктури Клубу шляхом створення підприємств, які б забезпечували ефективне виконання статутних завдань Клубу.

2.3. Для виконання статутних завдань Клуб має право:
- самостійно вирішувати питання щодо своєї діяльності;
- виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
- представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних органах та громадських організаціях;
- проводити спортивно-фізкультурні масові заходи (збори, змагання, виступи тощо);
- надавати матеріальну, інформаційну, організаційну та інші види допомоги членам Клубу;
- створювати свої господарські підприємства;
- одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
- вносити пропозиції до органів влади і управління;
- розповсюджувати інформацію і пропагувати свою діяльність;
- засновувати засоби масової інформації.

3. УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ В ЧЛЕНИ КЛУБУ
ТА ВИБУТТЯ З НЬОГО

3.1. Членство в Клубі може бути індивідуальним та колективним.
3.2. Членами Клубу можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, та особи без громадянства, які досягли 14 років, та колективні члени, які сприяють виконанню статутних завдань Клубу.
Індивідуальні члени приймаються на підставі заяв про вступ до Клубу.
Колективні члени - колективи установ, організацій, що визнають і виконують вимоги цього Статуту. Колективні члени приймаються до Клубу на підставі рішень зборів їх колективів.
3.3. Прийняття до Клубу здійснюється Правлінням.
3.4. Розмір і порядок внесення вступних та членських внесків встановлюються Правлінням.

3.5. Члени Клубу мають право:
- приймати участь у заходах, що проводить Клуб;
- отримувати інформацію про діяльність Клубу;
- вносити пропозиції до статутних органів Клубу;
- обирати і бути обраним до органів управління та контролюючих органів Клубу;

3.6. Члени Клубу зобов'язані:
- дотримуватись вимог Статуту Клубу;
- виконувати рішення загальних зборів та керівного органу Клубу;
- виконувати свої обов'язки перед Клубом;
- приймати участь у діяльності Клубу, передбаченій її Статутом;
- своєчасно сплачувати членські внески.

3.7. Виключення зі складу членів Клубу проводиться за особистою заявою члена Клубу, а колективні члени - на підставі рішень зборів їх колективів.
Члена Клубу, який систематично не виконує або неналежним чином виконує обов'язки, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей Клубу, може бути виключено з Клубу на основі рішення Правління. При цьому цей член Клубу у голосуванні участі не бере.

4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ КЛУБУ

4.1. Вищим органом управління Клубу є загальні збори.
До компетенції загальних зборів належать:
а) затвердження Статуту Клубу;
б) внесення змін до Статуту;
в) обрання керівного та контролюючого органів;
г) визначення основних напрямів діяльності Клубу;
д) затвердження звітів про діяльність Правління та ревізійної комісії;
е) прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію Клубу.

Загальні збори можуть прийняти будь-які інші рішення, що можуть виникнути в процесі діяльності Клубу.
Загальні збори можуть винести рішення про передачу частини своїх повноважень до компетенції Правління.
Рішення загальних зборів Клубу оформлюються протоколом.
Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік.
Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь не менш як 50% від загальної кількості членів Клубу.
При голосуванні кожен член Клубу має один голос.
Рішення на загальних зборах приймаються простою більшістю голосів.
Позачергові збори скликаються, якщо цього вимагають інтереси Клубу. Позачергові збори можуть бути скликані за вимогами Правління, або членів Клубу, які володіють у сукупності більш як 25% голосів.
4.2. Керівним органом Клубу є Правління на чолі з Головою Правління. Правління - це орган, який очолює і здійснює практичну діяльність Клубу у період між загальними зборами.
До компетенції Правління належать:
а) реалізація рішень загальних зборів Клубу;
б) здійснення розробки звітів, планів та кошторису витрат;
в) приймання рішення щодо вступу в цивільно-правові відносини з іншими юридичними та фізичними особами;
г) прийом членів Клубу та виключення з Клубу;
д) затвердження Положень місцевих осередків;
е) здійснення інших дій, які необхідні для діяльності Клубу.
Правління збирається на свої засідання не рідше, ніж один раз у квартал. Рішення Правління являються правомочними, якщо в його засіданні беруть участь не менше 50% членів Правління. Кожен член Правління при голосуванні має один голос. Рішення приймаються простою більшістю голосів.
Голова Правління в силу своєї компетенції:
- здійснює керівництво поточною діяльністю Клубу, репрезентує Клуб у відносинах з державними, громадськими та іншими Клубами та приватними особами;
- без доручення діє від імені Клубу;
- укладає договори, відкриває і закриває рахунки в установах банків, має право першого підпису на фінансових документах Клубу;
- приймає та звільняє працівників в межах затвердженого штатного розкладу;
- має право взяти до свого розгляду будь-яке інше питання, що стосується діяльності Клубу і що не належить до компетенції загальних зборів Клубу.
Члени Правління Клубу, крім Голови, не одержують заробітну плату за свою роботу в цьому органі. Витрати, обумовлені виконанням статутних обов'язків у цих органах, можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Клубу за рішенням Правління. На працівників апарату Клубу поширюється законодавство України про працю, соціальне забезпечення і соціальне страхування.
4.3. Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Клуб створює ревізійну комісію, яка обирається у складі трьох осіб.
Ревізійна комісія Клубу:
- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Клубу;
- перевіряє звіти та фінансову документацію, що подаються керівником Клубу,
готує по них висновки;
- має доступ до всіх фінансово-господарських документів Клубу.
Перевірка діяльності керівного органу проводиться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів Клубу.

5. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ОСЕРЕДКІВ

Основу Клубу складають місцеві осередки, які утворюються при наявності не менше трьох осіб. Вищим керівним органом осередків є загальні збори. В своїй діяльності місцеві осередки керуються своїми Положеннями, які приймаються їх вищим керівним органом та затверджуються Правлінням Клубу.
Свою діяльність місцеві осередки легалізують в установленому законом порядку.

6. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ
КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА КЛУБУ,
ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ, КОНТРОЛЮ,
ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ТА ІНШОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,
НЕОБХІДНОЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ СТАТУТНИХ ЗАВДАНЬ

6.1. Клуб може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення його статутної діяльності.
6.2. Джерелами формування майна та коштів Клубу є: кошти та інше майно, передане йому засновниками, членами (учасниками) або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.
6.3. Кошти Клубу можуть бути спрямовані:
- на досягнення статутних цілей та завдань Клубу;
- на утримання апарату та ведення справ Клубу.
6.4. З метою виконання статутних завдань Клуб може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством.
6.5. Клуб, створені ним установи та організації, зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової адміністрації та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

7. ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ КЛУБУ

Клуб здійснює господарську діяльність, спрямовану на виконання її статутних цілей та завдань.
Клуб користується самостійністю у питаннях прийняття рішень, визначення умов оплати праці працівників апарату Клубу, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог законодавства.
Фінансова діяльність Клубу не являється підприємницькою або іншою прибутковою діяльністю, вона здійснюється відповідно до вимог законодавства України.
Клуб зобов'язаний забезпечити виконання статутних завдань, вільний доступ до своїх звітів, документів про діяльність. Засновники, члени та працівники Клубу не мають права отримувати матеріальних переваг і додаткових коштів у зв'язку із своїм становищем в Клубі, крім тих, що передбачені законодавством України.

8. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ В СТАТУТ

Зміни, які сталися у статутних документах Клубу приймаються загальними зборами.
Про зміни у статутних документах Клуб повідомляє у 5-денний термін реєструючий орган.

9. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЛУБУ

9.1. Діяльність Клубу може бути припинена шляхом її реорганізації або ліквідації.
9.2. Реорганізація Клубу здійснюється за рішенням загальних зборів. При реорганізації Клубу її права і обов'язки переходять до правонаступників.
9.3. Клуб ліквідується:
а) за рішенням вищого органу Клубу;
б) на підставі рішення суду.
Ліквідація Клубу провадиться призначеною загальними зборами ліквідаційною комісією, а у випадках припинення діяльності за рішенням суду - ліквідаційною комісією, що призначається цим органом.
З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Клубу. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Клубу, виявляє її дебіторів і кредиторів, розраховується з ними, вживає заходів до оплати боргів Клубу, складає ліквідаційний баланс та подає його вищому органу Клубу, або органу, що призначив ліквідаційну комісію.
Кошти та майно Клубу в разі ліквідації не можуть перерозподілятися між членами і використовуються згідно з чинним законодавством України, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду, спрямовуються в доход держави.
Клуб втрачає права юридичної особи та вважається такою, що припинила свою діяльність, з моменту виключення її з державного реєстру
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2014, 15:35:26 от ДДП » Записан

ДнепроВелоКлуб ( ДВК ) -   http://www.dneproveloklub.dp.ua
dav
Рук. велопоходов 1-3 к\с
Старожил
**

Карма: 144
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 772


Александр
Днепропетровск


WWW
« Ответ #1 : 27 Января 2010, 15:56:19 »

долго мы ждали... осталось теперь утвердить!
Записан

Огромная власть у слов стоящих там, где нужно!
http://dav.do.am/
Yuri
Велотурист ДВК
Постоялец
*

Карма: 79
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 448


DME


« Ответ #2 : 27 Января 2010, 23:20:35 »

Несколько вопросов по проекту устава. Может, они не актуальны, читаю по-украински со словарем Улыбающийся
1. В п.1.6 надо что-то по поводу герба подкрутить, а то там озвучена идея с ледорубом.
2. Как избирается правление клуба? Имеет смысл описать.
3. Надо ли в уставе озвучивать способ взимания членских взносов? Если надо, то надо вписать.
4. Надо ли в уставе описать статьи расходов клуба? Если надо, то надо вписать.
5.Надо ли в уставе описывать право использования атрибутики клуба? Если надо, то надо вписать.
Записан

Туризм - это жизнь! Улыбающийся
Jorik
Рук. велопоходов 1-3 к\с
Пользователь
**

Карма: 8
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 39


Дорога зовет!
Киев


WWW
« Ответ #3 : 30 Января 2010, 13:34:37 »

Хороший проект устава, мне понравился.
Есть вопрос по пункту:
1.4. Діяльність Клубу поширюється на територію Дніпропетровської області. Украины
Может не стоит загонять себя в рамки одной области? или это необходимо с юридической точки зрения? Понятно конечно что основная деятельность велоклуба сосредоточена в Днепропетровской обл. но ведь уже есть много членов клуба и из других областей и даже стран. Все мое имхо  Улыбающийся
Записан

С наилучшими пожеланиями ...
-------------------------------
ДДП
Руководитель ДВК
Ветеран
****

Карма: 185
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 2960


Днепро


WWW
« Ответ #4 : 05 Февраля 2010, 17:33:18 »

ДВК планируется регистрировать в г. Дн-вске или Области соответсвующем Минюсте и потому пишется что деятельность на територии г. Дн-вска и области.
Если в Украине, то надо иметь представительства в 10-15 областях.
Но при всем этом членом ДВК может быть любой гражданин Украины в независимоти от того где он проживает и иностранные граждане.
Записан

ДнепроВелоКлуб ( ДВК ) -   http://www.dneproveloklub.dp.ua
Lugano
Велотурист ДВК
Пользователь
*

Карма: 11
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 35


г. Луганск


« Ответ #5 : 03 Декабря 2010, 16:58:58 »

С целью совершенствования текста проекта Устава ДВК предлагаю внести в него такие изменения:
- в п. 1.7. после слов "та іншими нормативно-правовими актами" добавить "України";
- во всем тексте слово "туризм" заменить на велотуризм, поскольку видов туризма великое множество и велоклуб не может и не должен всех их популяризировать (как пример - пляжный, экскурсионный, горнолыжный и иные подобные виды туризма);
- не совсем понятно с коллективным членством в ДВК. Будем реалистами, коллективных членов не предвидится, а потому упоминание о них в Уставе излишне и данную формулировку есть смысл исключить из проекта;
- в п. 3.6. формулировка "виконувати свої обов'язки перед Клубом" излишня, поскольку в данном разделе как раз и говорится об обязанностях членов Клуба и мазать "маслом по маслу" лишний раз не стоит.
Записан
ДДП
Руководитель ДВК
Ветеран
****

Карма: 185
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 2960


Днепро


WWW
« Ответ #6 : 16 Апреля 2014, 14:43:59 »

Сегодня в городском Мин-Юсте получены Подтверждающие документы о Регистрации ОО "ДнепроВелолКлуб"
Записан

ДнепроВелоКлуб ( ДВК ) -   http://www.dneproveloklub.dp.ua
Evka
Велотурист ДВК
Пользователь
*

Карма: 23
Offline Offline

Пол: Женский
Сообщений: 45


Днепропетровск


« Ответ #7 : 16 Апреля 2014, 18:31:21 »

Сегодня в городском Мин-Юсте получены Подтверждающие документы о Регистрации ОО "ДнепроВелолКлуб"
Дмитрий Викторович!
Поздовляю со столь значимым событием Вас и  всех велосипедистов которые "прошли" через ДВК! УрЯЯЯЯЯ  Смеющийся Веселый Смеющийся
Записан
Yuri
Велотурист ДВК
Постоялец
*

Карма: 79
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 448


DME


« Ответ #8 : 11 Мая 2014, 11:22:21 »

Сегодня в городском Мин-Юсте получены Подтверждающие документы о Регистрации ОО "ДнепроВелолКлуб"

Только что увидел. Поздравляю!
Записан

Туризм - это жизнь! Улыбающийся
solver
Рук. велопоходов 4-6 к\с
Постоялец
***

Карма: 252
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 473


Freiberg // Днепр // Киев


« Ответ #9 : 12 Мая 2014, 09:34:09 »

Поздравляю!!!
ОО зарегистрировано со статусом юридического лица или без?
Записан

ДДП
Руководитель ДВК
Ветеран
****

Карма: 185
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 2960


Днепро


WWW
« Ответ #10 : 12 Мая 2014, 10:11:52 »

Поздравляю!!! ОО зарегистрировано со статусом юридического лица или без?

Спасибо. Без юр. лица, путем оповещения местной власти
В дальнейшем есть возможность дооформить до юр.лица...
Записан

ДнепроВелоКлуб ( ДВК ) -   http://www.dneproveloklub.dp.ua
Страниц: [1]   Вверх
  Печать  
 
Перейти в:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC Valid XHTML 1.0! Valid CSS!